CA88|官网行政处罚信息公示(7月6日-7月12日)

CA88|官网行政处罚信息公示

序号

行政相对人名称

行政处罚决定书文号

处罚事由

处罚依据

违法事实

处罚种类

处罚结果

处罚决定日期

处罚机关

1

袁缘

轨道交通罚0002658

违反《苏州市轨道交通条例》第三十条之规定

《苏州市轨道交通条例》

广告宣传

罚款

罚款20

202076

苏州市轨道交通集团有限公司

2

袁缘

轨道交通罚 0002957

违反《苏州市轨道交通条例》第三十条之规定

《苏州市轨道交通条例》

广告宣传

罚款

罚款20

202076

苏州市轨道交通集团有限公司

3

袁缘

轨道交通罚 0002659

违反《苏州市轨道交通条例》第三十条之规定

《苏州市轨道交通条例》

广告宣传

罚款

罚款20

202076

苏州市轨道交通集团有限公司

4

岳旭

轨道交通罚 0002629

违反《苏州市轨道交通条例》第三十条之规定

《苏州市轨道交通条例》

广告宣传

罚款

罚款20

202076

苏州市轨道交通集团有限公司

5

岳旭

轨道交通罚 0002630

违反《苏州市轨道交通条例》第三十条之规定

《苏州市轨道交通条例》

广告宣传

罚款

罚款20

202077

苏州市轨道交通集团有限公司

6

屈彦灵

轨道交通罚 0002631

违反《苏州市轨道交通条例》第三十条之规定

《苏州市轨道交通条例》

广告宣传

罚款

罚款20

202077

苏州市轨道交通集团有限公司

7

岳旭

轨道交通罚 0002958

违反《苏州市轨道交通条例》第三十条之规定

《苏州市轨道交通条例》

广告宣传

罚款

罚款20

202077

苏州市轨道交通集团有限公司

8

宋玉梅

轨道交通罚 0002959

违反《苏州市轨道交通条例》第三十条之规定

《苏州市轨道交通条例》

广告宣传

罚款

罚款20

202078

苏州市轨道交通集团有限公司

9

张玲

轨道交通罚 0002960

违反《苏州市轨道交通条例》第三十条之规定

《苏州市轨道交通条例》

广告宣传

罚款

罚款20

202078

苏州市轨道交通集团有限公司

10

李珍

轨道交通罚 0002961

违反《苏州市轨道交通条例》第三十条之规定

《苏州市轨道交通条例》

广告宣传

罚款

罚款20

202079

苏州市轨道交通集团有限公司